Click here to add your own text

QUI CÁCH ĐỐNG GÓI

  1. Van 21( 1/2″) – 24 cái/ hộp – 240 cái/thùng.
  2. Van 27( 3/4″) – 20 cái/hộp – 20 cái/thùng.
  3. Van 34( 1″) – 12 cái/hộp – 12 cái/thùng.
  4. Van 42( 1 1/4″) – 6 cái/hộp – 60 cái/thùng.
  5. Van 49( 1 1/2″) – 4 cái/hộp – 40 cái/thùng
  6. Van 60( 2″) – 1 cái/hộp – 36 cái/thùng.
  7. Van 76( 2 1/2″) – 1 cái/hộp – 20 cái/thùng.
  8. Van 90( 3″) – 1 cái/hộp – 12 cái/thùng.
  9. Van 114( 4″) – 1 cái/hộp – 6 cái/thùng.