Cây ống nhôm Barnel Z555P3 tăng đưa (7.6m) – Nhập khẩu Mỹ.