Mô tả chi tiết Ron khong amiang 1120

 

 

 

ĐVT: mm

Độ dày Rộng Dài  Kg/Tấm 
0.5 1270 1270         1.41
1.0 1270 1270         2.82
1.5 1270 1270         4.32
2.0 1270 1270         5.65
3.0 1270 1270         8.47
3.0 1270 2540       16.94